GDPR

Všeobecné podmínky

by Chateau Mcely

Ochrana osobních údajů

1. Společnost Chateau Mcely s.r.o. IČO: 267 287 96 se sídlem Mcely 61, Mcely 289 36 (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), dalšími souvisejícími právními předpisy a právním řádem České republiky (adaptačními předpisy).

2. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště/doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje") pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané s kupujícím (dále jen „Subjekt údajů“), pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, v případě, kdy s tím Subjekt údajů vysloví souhlas. Udělení Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

3. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů Subjektu může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Subjektu předávány třetím osobám.

5. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Subjektu údajů, pokud byl ke zpracovávání osobních údajů takový souhlas Subjektem údajů udělen. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Subjekt údajů má dále právo na opravu jím poskytnutých osobních údajů, na jejich aktualizaci nebo výmaz.

8. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

9. Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností jednak přímo na Správce a dále na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
Chateau Mcely, s.r.o.
Mcely 61, 289 36 Mcely
Ing. Petra Horáková, Deputy Managing Director
petra@chateaumcely.com

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace